Általános szerződési feltételek

1.) Felek adatai

Fordítóiroda/Szolgáltató:

  • Cégnév: Sonorilo Language Services Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely:1081 Budapest, Kun utca 4. 5. emelet 5.
  • Cégjegyzékszám:01-09-306189
  • Adószám: 26178754-2-42
  • Statisztikai számjel:26178754-7430-113-01
  • Képviselő: Domonkos Csenge ügyvezető
  • E-mail cím: translation@sonorilo.com

Megrendelő:

Megrendelőnek minősül minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Fordítóiroda szolgáltatását igénybe kívánja venni és a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltakat teljes körűen elfogadja.

Megrendelő adatainak minősül:

  • Magánszemély: Név, e-mail cím, aláírás.
  • Jogi személy: Cégnév, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, képviseletre jogosult neve, aláírás, pecsét.
  • Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: Szervezet neve, nyilvántartási száma, képviseletre jogosult neve, aláírás, pecsét.

Jelen Általános Szerződési Feltételek előírásai vonatkoznak Fordítóiroda és a Megrendelő (Fordítóiroda és Megrendelő együttesen a továbbiakban: „Szerződő Felek”) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra. A Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan Mellékletét képező Megrendelőlap aláírásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

A Megrendelő saját szervezetén belül köteles meghatározni és felügyelni, hogy nevében ki ad(hat)megrendelést. A Fordítóiroda a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Fordítóiroda által elvégzett szolgáltatás – akár részleges – elvégzését követően nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy hatáskörének hiányára vagy annak túllépésére.

2.) Szolgáltatás tárgya

A Fordítóiroda az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Megrendelőinek. A Fordítóiroda által közvetített, magasan képzett és független szakfordítók és szaktolmácsok végzik, akik jogszabályi és a Fordítóiroda által megkövetelt minőségi feltételeknek megfelelően végezhetik az alábbi szolgáltatásokat a Fordítóiroda Megrendelői részére. A Fordítóiroda az alábbi szolgáltatásokat a Megrendelő által választott bármely nyelven vállalni képes, különösen: magyar, angol, francia, német, dán, svéd, holland, portugál, olasz, spanyol, görög, román, lengyel, bolgár, cseh, horvát, szlovák, szlovén, litván és kínai.

2.1.) Fordítás: Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye a forrásnyelvi szöveg, a Megrendelő által megjelölt célnyelven történő megfogalmazása tapasztalt szakfordító(k) által, függetlenül annak elektronikus adathordozón vagy papír alapú megjelenési formájától.

2.2.) Lektorált fordítás: Lektorált fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a forrásnyelvi szöveg, a Megrendelő által megjelölt célnyelven történő megfogalmazása tapasztalt szakfordító(k) által, majd az elkészült fordítás ellenőrzése a célnyelvet anyanyelveként beszélő szakember(ek) által.

2.3.) Lektorálás: Lektorálásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az átadott és/vagy lefordított szöveg nyelvi (nyelvtani, nyelvhelyességi, stilisztikai, tartalmi és szövegkörnyezeti) ellenőrzése a forrás és a célszöveg egybevetésével a célnyelvet anyanyelveként beszélő szakmailag kompetens szakember(ek) által, valamint az alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma szabályainak megfelelően.

2.4.) Korrektúra: Korrektúrának minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az eredeti szöveg nyelvi, helyesírási, stilisztikai szempontból való ellenőrzése.

2.5.) Szinkrontolmácsolás: Szinkrontolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a közvetlenül szóban, telekommunikációs eszközön vagy elektronikus úton elhangzott forrásnyelvi szöveg szóbeli és gyakorlatilag azonos időbeli fordítása a Megrendelő által megjelölt célnyelvre.

2.6.) Konszekutív tolmácsolás: Konszekutív tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a közvetlenül szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg szóbeli fordítása a Megrendelő által megjelölt célnyelvre.

2.7.) DTP/kiadványszerkesztés: DTP/kiadványszerkesztésnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a lefordított szöveg formázása a forrásszövegnek megfelelően. Nem szerkeszthető formátumban beérkezett anyag (pl.: kép, szkennelt dokumentum) konvertálása szerkeszthető formátumba, illetőleg a fordítást követően a forrásanyaghoz hasonló formázás.

3.) Ajánlatkérés, ajánlat, szerződés létrejötte

3.1.) Ajánlatkérés: Megrendelő telefonon vagy e-mailen keresztül kérhet ajánlatot a Fordítóirodától. A Megrendelő ajánlatkérésének tartalmaznia kell a Megrendelő adatait, a választott szolgáltatás(ok), a forrásnyelv és a célnyelv, valamint az igényelt időintervallum megjelölését, illetőleg minden szükséges információt, amelyre a Fordítóirodának szüksége lehet. Hiányos ajánlatkérés esetében a Fordítóiroda tájékoztatja a Megrendelőt a hiányzó adatokról és további szükséges információkról. Megrendelő a tájékoztatást követően a Fordítóiroda által javasolt információkat megküldi a Fordítóiroda részére. A Fordítóiroda részéről elfogadható ajánlatkérésnek a hiánytalan, illetve a javasolt információkkal rendelkező ajánlatkérés minősül.

3.2.) Ajánlat: A Fordítóiroda az e-mailben érkezett ajánlatkérés beérkezéséről automatikus válaszüzenetet küld a Megrendelő részére. Az ajánlatkérés beérkezésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a Fordítóiroda e-mailben megküldi ajánlatát a Megrendelő részére a Mellékletben szereplő Megrendelőlapon. Amennyiben a Megrendelő esetlegesen módosítani kíván a Megrendelőlapon szereplő feltételeken, úgy köteles e-mailben jelezni a Fordítóiroda részére a kívánt módosításokat. Ebben az esetben a Fordítóiroda – a kért módosítások figyelembevételével – ismételten megküldi a Megrendelőlapot a Megrendelő részére.

3.3.) Szerződés létrejötte: A Szerződő Felek közötti szerződés a Megrendelőlap Megrendelő általi aláírásával, és annak egy beszkennelt vagy befotózott, olvasható példányának e-mailen keresztül történő megküldésével, valamint a Fordítóiroda általi visszaigazolás megküldésével jön létre. A szerződés nem jön létre abban az esetben, ha a Megrendelőlap nincs aláírva és/vagy olvashatatlan. A Fordítóiroda ilyen esetben köteles tájékoztatni a Megrendelőt a megrendelés hiányosságairól. A Fordítóiroda fenntartja a jogot a megrendelések visszautasítására, ha a Megrendelőnek korábbi megrendelése(i) kapcsán lejárt tartozása áll fenn. Egyedi esetben a szolgáltatás díjának előlegezése vagy befizetése is szükséges a szerződés létrejöttéhez.

4.) Egyes szolgáltatások igénybevétele és feltételei

4.1.) Fordítás: Megrendelő a fordítás esetén köteles a forrásszöveget megküldeni a Fordítóiroda részére. A fordítandó szövegben előforduló nem általános, sajátos terminológiák fordítását illetően a Fordítóiroda csak akkor vállal felelősséget, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátja az általa használt terminológiák fordítását is. Amennyiben a Fordítóiroda nem kap nyelvi ellenőrzésre (Lektorálásra) megbízást, akkor a fordító szakembertől elvárható minőségben és nyelvi helyességgel, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a célnyelven a forrásnyelv mondanivalóját. A Fordítást minden esetben szaknyelvi és/vagy anyanyelvi fordítók végzik.

4.2.) Lektorált fordítás: Megrendelő a 4.1.) pontban részletezett Fordítással egybekötve Lektorálást is kérhet. Ebben az esetben a Fordítóiroda által készített fordítás kerül lektorálásra. A lektorálást minden esetben szaknyelvi és/vagy anyanyelvi lektorok végzik.

4.3.) Lektorálás: Megrendelő a Fordítóiroda által elkészített fordítás, vagy esetlegesen más által készített fordítás lektorálását igényelheti a Fordítóirodától. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Lektorálást kizárólag szakszerűen elkészített fordításra igényelhet. Fordítóiroda a szerződés megkötése során haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a szakszerűtlenül elkészített fordításról. Ha a nem szakszerű fordítás lektorálással nem javítható, akkor a Fordítóiroda a szöveg újrafordítását vagy újraírását javasolja és ehhez a szakfordítási szolgáltatását ajánlja fel. A Fordítóiroda által készített Fordítás szakszerű fordításnak minősül. Amennyiben Megrendelő más által készített fordítás lektorálását igényli, úgy szükség esetén köteles a lektorálandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátani az általa használt terminológiákat is. A lektorálást minden esetben szaknyelvi és/vagy anyanyelvi lektorok végzik.

4.4.) Korrektúra: Megrendelő a más által készített szöveg, illetve egyéb szöveg korrektúrázását igényelheti a Fordítóirodától. Amennyiben szükséges, Megrendelő köteles a korrektúrázandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátani az általa használt terminológiákat is. A korrektúrázást minden esetben szaknyelvi és/vagy anyanyelvi lektorok végzik.

4.5.) Szinkrontolmácsolás: Megrendelő által igényelt szinkrontolmácsolás általában a tolmácskabinból történik tolmácsberendezésen keresztül, amennyiben ehhez a feltételek adottak. Amennyiben a szinkrontolmácsolásra olyan helyen kerül sor, ahol a tolmácskabin, illetőleg tolmácsberendezés nem biztosított, úgy a Megrendelő és a szinkrontolmács közösen megállapítják a szinkrontolmácsolás menetét. Fordítóiroda tájékoztatja Megrendelőt, hogy hosszabb időtartamot igénybevevő szinkrontolmácsolás esetében (kettő órát meghaladó időtartam hosszabb időnek minősül) legalább két szinkrontolmács igénybevétele szükséges, akik adott időközönként – vagy a Megrendelő kérésének megfelelően – váltják egymást. A szinkrontolmács miközben hallgatja fülhallgatón keresztül a forrás szöveget, azonnal tolmácsolja is azt egy mikrofonba a Megrendelő részére a kért célnyelven. A lehető legmagasabb színvonalú tolmácsolás biztosítása érdekében a Megrendelő köteles minden rendelkezésére álló háttéranyagot biztosítani a tolmács(ok) számára (az esemény pontos programja, előadások anyaga, prezentációk). Tolmácsolás során az elhangzott fordítás – a Megrendelő külön kérésére – elektronikus vagy mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető. A szinkrontolmácsolást minden esetben szaknyelvi és/vagy anyanyelvi tolmácsok végzik.

4.6.) Konszekutív tolmácsolás: Megrendelő által igényelt konszekutív tolmácsolás esetében a szaktolmács és a Megrendelő egy helyen tartózkodnak és megadott szakaszonként/időintervallumonként a szaktolmács szóban fordítja az elhangzott forrásszöveget a kért célnyelvre, mely során a forrásszöveg előadója és a hallgatóság közvetlenül jelen van. Fordítóiroda tájékoztatja Megrendelőt, hogy hosszabb időtartamot igénybevevő konszekutív tolmácsolás esetében (kettő órát meghaladó időtartam hosszabb időnek minősül) legalább két szaktolmács igénybevétele szükséges, akik adott időközönként – vagy a Megrendelő kérésének megfelelően – váltják egymást. Tolmácsolás során az elhangzott fordítás – a Megrendelő külön kérésére – elektronikus vagy mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthető. A konszekutív tolmácsolást minden esetben szaknyelvi és/vagy anyanyelvi tolmácsok végzik.

4.7.) DTP/kiadványszerkesztés: Megrendelő által igényelt DTP/kiadványszerkesztés esetén a Megrendelő köteles minden szükséges instrukciót megadni a szolgáltatás elvégzéséhez. Amennyiben a forrásszövegtől eltérő formázást igényel a Megrendelő, úgy köteles pontosan meghatározni a formázás eltéréseit. Fordítóiroda haladéktalanul köteles felhívni Megrendelőt a formázásához szükséges további instrukciók megtételére, amennyiben a formázás nem végezhető el megfelelően a rendelkezésre álló instrukciók alapján. DTP/kiadványszerkesztés más által készített forrásnyelvi vagy célnyelvi szöveg, illetve egyéb forrásra igényelhető.

5.)Általános vállalási határidők, díjak

5.1.) Határidők: Az egyes szolgáltatások vállalási határidejét a Fordítóiroda minden esetben egyénileg állapítja meg, mely alkalmazkodik a szolgáltatás, a terjedelem, a forrás- és célnyelv típusához, jellegéhez és a Fordítóiroda aktuális leterheltségéhez. Fordítóiroda a vállalási határidőt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minden instrukció, adat, információ és dokumentum birtokában tudja meghatározni. A vállalási határidő a 3.3.) pontban rögzített szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik, amennyiben minden – a Fordítóiroda és a Megrendelő által – szükségesnek tartott instrukció, adat, információ és dokumentum a Fordítóiroda birtokában van. Ebben az esetben a Fordítóiroda az Ajánlatban tájékoztatja Megrendelőt a vállalási határidőről. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejöttekor – a Fordítóiroda hozzájárulásával – még nem bocsátott minden szükséges instrukciót, adatot, információt és dokumentumot a Fordítóiroda rendelkezésére, úgy a vállalási határidő a szükséges instrukciók, adatok, információk és dokumentumok a Fordítóiroda általi kézhezvételétől kezdődik. Ebben az esetben a Fordítóiroda e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a vállalási határidőről. Nem számít bele a Fordítóiroda vállalt határidejébe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásszöveg hozzáférhetősége, olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb, neki fel nem róható körülmény miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt tájékoztatja. Szerződő Felek a szolgáltatás megkezdését követően is megállapodhatnak a határidő módosításában, ha a Fordítóiroda jelzi a Megrendelő felé a várható késedelmet. Nem számít bele a vállalási határidőbe, amíg a Megrendelő az 5.2.) pontban foglalt – esetlegesen fennálló – megrendeléskor fizetendő szolgáltatási díjat még nem fizette meg a Fordítóirodának vagy fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Fordítóiroda fenntartja a jogot a határidő egyoldalú módosítására.

5.2.) Díjak: Az egyes szolgáltatások díját a Fordítóiroda minden esetben egyénileg állapítja meg, mely alkalmazkodik a szolgáltatás, a terjedelem, a forrás- és célnyelv típusához, jellegéhez és a Fordítóiroda aktuális leterheltségéhez. Fordítóiroda a szolgáltatás díját a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minden instrukció, adat, információ és dokumentum birtokában tudja meghatározni. A szolgáltatási díjak a szolgáltatás teljesítését követően esedékesek, azonban a Fordítóiroda javaslatára a felek ettől eltérhetnek. Fordítóiroda az Ajánlatban tájékoztatja Megrendelőt a szolgáltatás díjáról. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejöttekor – a Fordítóiroda hozzájárulásával – még nem bocsátott minden szükséges instrukciót, adatot, információt és dokumentumot a Fordítóiroda rendelkezésére, úgy a szolgáltatás díját a szükséges instrukciók, adatok, információk és dokumentumok a Fordítóiroda általi kézhezvételével tudja meghatározni. Ebben az esetben a Fordítóiroda e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás díjáról. A 2.5.) és 2.6.) pontokban szereplő szolgáltatások esetében Szerződő Felek kötelesek meghatározni pontosan a szolgáltatás kezdő és befejező időpontját, mely időtartamot esetlegesen meghaladó órákért a Fordítóirodát szolgáltatási díjon felüli összeg illet meg. A 2.5.) és 2.6.) pontokban szereplő szolgáltatások esetében minden megkezdett óra egy teljes órának számít, mely a tolmács napidíjának 1/8-ad része. A 2.5.) és 2.6.) pontokban szereplő szolgáltatások esetében felmerülhet utazás és szállás költség, melyek a szolgáltatási díj részét képezik.

6.) Fizetési feltételek

A fizetés módja készpénzes fizetés vagy banki átutalás lehet a Fordítóiroda által kiállított számla alapján. Fordítóiroda a szolgáltatás teljesítését követően 15 (tizenöt) naptári napon belül számlát állít ki. A Megrendelő a fizetést a Fordítóiroda által kibocsátott számla alapján, 15 (tizenöt) napon belül egy összegben teljesíti a Fordítóiroda által a kibocsátott számlán megjelölt Erste Bank (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) által vezetett 11600006-00000000-80561730 számú forint bankszámlára vagy az Erste Bank (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) által vezetett 11600006-00000000-80561857 (BIC/SWIFT: GIBAHUHB; IBAN: HU79-1160-0006-0000-0000-8056-1857) számú euró bankszámlára. A Fordítóiroda fenntartja a jogát arra, hogy esetenként a Megrendelőtől előleget, részelszámolást, részfizetést vagy előre fizetést kérjen, azonban ezt a Felek minden esetben előre, az ajánlat részeként egyeztetik egymással. Ebben az esetben a Megrendelő és a Fordítóiroda által közösen elfogadott időpontra köteles haladéktalanul kiállítani a számlát Megrendelő részére az előleg, részelszámolás, részfizetés vagy előre fizetés összegéről. Késedelmes teljesítés esetén a Fordítóiroda jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni, amely késedelmi kamat a késedelembe esés napját követő naptól esedékes. A Fordítóiroda a fordítási díjról papír alapú vagy elektronikus számlát bocsát ki és a Megrendelő részére, amelyet postai úton vagy e-mailben megküld vagy online elérhetővé tesz, és így a Fordítóiroda a számlaadási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti.

7. Teljesítés, szerződésszegés, felelősség

7.1.) Teljesítés: A Fordítóiroda által vállalt szolgáltatás teljesítésével vagy megküldésével a Fordítóiroda teljesíti a szerződésben foglaltakat. Megrendelő a szolgáltatási díj határidőben történő megfizetésével teljesíti a szerződésben foglaltakat. A Megrendelő köteles a Fordítóiroda által elvégzett szolgáltatást haladéktalanul megvizsgálni. Megrendelő a szerződés szerint teljesített szolgáltatás egészének vagy részeinek felhasználásával ráutaló magatartásával elfogadja a teljesítést.

7.2.) Szerződésszegés: Hibás teljesítésre a Megrendelő csak a nyilvánvaló hibák vagy késedelmes teljesítés esetén hivatkozhat. Ilyen hibának minősülnek, különösen a forrásnyelv tartalmától való eltérés, a vállalt határidő túllépése, a szaknyelvi fordító/tolmács célnyelvtől eltérő nyelvismerete. Szerződésszegésre a Fordítóiroda akkor hivatkozhat, ha a Megrendelő hibásan vagy késedelmesen teljesít. A Fordítóiroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve, javítási és árleszállítási kötelezettségére a Ptk. rendelkezéseit tekinti irányadónak az alábbi kiegészítő feltételekkel. Fordítóiroda hibás teljesítésre alapított reklamációt a szolgáltatás teljesítésének időpontjától számított 2 (kettő) éven belül fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell határozni és körülírni a hibás teljesítés okát. Fordítóiroda 30 (harminc) naptári napon belül tájékoztatja Megrendelőt a reklamációval kapcsolatos álláspontjáról. Amennyiben a Fordítóiroda a Megrendelő reklamációját alaposnak találja, a Fordítóiroda haladéktalanul megkezdi a díjmentes javítást, egyeztet a szolgáltatási díj leszállításról, vagy teljes körűen elszámolnak a Megrendelővel a szerződés megszüntetése keretében. Amennyiben olyan szolgáltatásban következett be hibás teljesítés, amelyben a kijavítás teljesítése lehetetlen, úgy Megrendelő árleszállítást igényelhet vagy a szerződéstől elállhat az eredeti állapot helyreállításával. Szerződő Felek közötti vita esetében a Fordítóiroda a teljesített szolgáltatást (Tolmácsolás esetében az szolgáltatás írásban vagy elektronikusan rögzített változatát) a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel (szakfordítóval) ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket. A szakértői vélemény bekérésére a Fordítóirodának legfeljebb 30 (harminc) naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a reklamáció a szakértő szerint megalapozatlan, a Megrendelő köteles vállalni a szakértő költségeit, amennyiben megalapozottnak találja, úgy a Fordítóiroda viseli a szakértő költségeit. A felkért független szakértő javaslatát Szerződő Felek a vitára nézve elfogadják és irányadónak tekintik.

7.3.) Felelősség: Fordítóiroda és a Megrendelő közötti jogviszonyra a Ptk. 6:142. § szerinti szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai alkalmazandóak az alábbiakban kifejtettekre tekintettel, ide nem értve azt az esetet ha a Megrendelő a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint Fogyasztónak minősül, és jogszabály kizárja a lenti feltételek alkalmazását. Ellenkező esetben a Fordítóiroda nem vállal felelősséget a forrásnyelvi szöveg tartalmában lévő kétértelmű megfogalmazások fordításáért, tolmácsolásért, a forrásanyagban lévő alaki, technikai és tartalmi hibákból eredő fordítási tartalomért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, a Fordítóirodának nem felróható késedelmes teljesítésért, a szaknyelvi kifejezések helytállóságáért, a harmadik fél elfogadó vagy elutasító magatartásáért, lektorálás megrendelése hiányában a fordításban megjelenő nyelvtani, stilisztikai, szóhasználati eltérésekért, illetőleg a Megrendelőnél vagy harmadik félnél esetlegesen felmerülő károkért nem vállal felelősséget, azok anyagi megtérítését kifejezetten kizárja. A forrásanyag megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli, így különösen: késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés. Fordítóiroda kijelenti, hogy csak a szolgáltatási díj összegéig felel a szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező károkért, akár tapadó, akár következmény károkat kíván érvényesíteni a Megrendelő.

8. A szerződés megszűnése, elállás

8.1.) A szerződés megszűnése: Szerződő Felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve bármikor megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. A szerződés megszüntetése esetén a Szerződő Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal teljes körűen elszámolni.

8.2.) Elállás: Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, azonban a szolgáltatás teljesítése után a Fordítóirodát a teljes fordítási díj megilleti. A jelen szerződés 2.1.) – 2.4.) és 2.7.) pontokban foglalt szolgáltatás esetében a Megrendelő köteles megtéríteni a Fordítóirodának addig felmerült költségeit és a szolgáltatás addigi teljesítésének arányos részére jutó szolgáltatási díjat a Fordítóiroda által megküldött Elszámolás alapján. A jelen szerződés 2.5.) és 2.6.) pontokban foglalt szolgáltatások esetében – tekintettel a tolmácsolás körülményeire – a Megrendelő elállása az alábbiak szerint alakul, azzal, hogy a Felek az alább foglaltaktól egyedileg eltérhetnek. A szolgáltatás teljesítésének időpontját megelőző 11. (tizenegyedik) napig a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetése nélkül elállhat a szerződéstől. A szolgáltatás teljesítésének időpontját megelőző 10. (tízedik) nap és 2. (második) nap között történő elállás esetén a Megrendelő köteles megfizetni a szolgáltatási díj 50%-át a Fordítóiroda részére. A szolgáltatás teljesítésének időpontját megelőző 48 órán belül történő elállás esetében a Megrendelő köteles megfizetni a szolgáltatási díj 100%-át a Fordítóiroda részére. Fordítóiroda a szerződéstől a Megrendelő igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat. Szerződő Felek egyedileg megállapodhatnak, hogy ebben az esetben a felmerült költségek és károk rendezését akként oldják meg, hogy a Megrendelő későbbi megrendelései esetében a Fordítóiroda beszámítja ezen összegeket, és így kedvezményesen igényelheti meg a Megrendelő a későbbi szolgáltatásokat. Amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint Fogyasztónak minősül, úgy a Megrendelő a Szerződéskötést megelőző tájékoztatásban foglaltak szerint gyakorolhatja elállási/felmondási jogát.

9. Vitarendezés

9.1.) Szerződő felek kijelentik, hogy a Fordítóiroda által vállalt vagy teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos vitás kérdéseiket elsődlegesen békésen és megegyezés útján igyekeznek rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, úgy Szerződő Felek a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Szerződő Felek által kizárólagosan kikötött Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét nem tekintik irányadónak, amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint Fogyasztónak minősül. Jogvita esetén a szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

10. Egyéb rendelkezések

10.1.) Fordítóiroda vállalja, hogy betartja a rá vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket a jelen és a Megrendelő által megkötött egyedi szerződések teljesítése során.

10.2.) Fordítóiroda és Megrendelő kijelentik, hogy együttműködnek a szerződés ideje alatt.

10.3.) Szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a jelen Megbízás során, vagy annak kapcsán keletkező, vagy felhasznált minden információt – ideértve a jelen szerződést is – bizalmasan kezelnek és titokban tartanak, ide nem értve azokat az információkat, amelyek nyilvánosak, nyilvánosságra kerültek, vagy harmadik személy számára jogszerűen hozzáférhetők, illetőleg, amelyek nyilvánosságra hozatalát, vagy harmadik személlyel való közlését a szerződés természete indokolja.

10.4.) Szerződő felek a Megbízással kapcsolatos információkat kölcsönösen és minden alkalmazottjukra és megbízottjukra kiterjedően, a 10.3.) pontbeli korlátozásokkal, ezennel üzleti titoktartás alá esőnek minősítik és kötelezik magukat, hogy ennek megfelelően járnak el.

10.5.) A szerződéssel kapcsolatban a Fordítóirodának átadott és/vagy egyébként keletkezett iratok és dokumentumok a Megrendelő tulajdonában maradnak, ide nem értve azokat az iratokat (vagy az esettől függően azok tartalmát), amelyeken más személy joga (ideértve a szerzői jogot is) állhat fönn.

10.6.) Fordítóiroda a jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelőnek küldött számlától számított 12 (tizenkettő) hónap elteltét követően jogosult a szerződés ideje alatt keletkezett és a Megrendelő által addig kiadni nem kért/át nem vett iratokat a titoktartási szabályokra figyelemmel megsemmisíteni, kivéve ez alól azokat az iratokat, amelyek önmagukban forgalomképesek (például értékpapírok), vagy nyilvánvalóan fönnálló tartozást, vagy egyéb fizetési kötelezettséget testesítenek meg, vagy hitelesen bizonyítanak.

10.7.) Ha Fordítóiroda tevékenysége eredményeképpen egyéni eredeti jellegű fordítás jön létre, a jogszabályi feltételek fennállása esetén szerzői jogi védelem alatt álló mű keletkezhet. A Fordítóiroda területi és időbeli,valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen, díjmentes felhasználási jogot enged a Megrendelő részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött feltétellel. A Megrendelő jogosult a szerzői mű további használatba adására és átdolgozására is.

10.8.) Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető – amennyiben jelen szerződés eltérően nem rendelkezik – írásban kell megtenni és akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában megtettnek, ha azt személyesen, e-mailben, telefonon vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként küldték. A fentiek szerint elküldött értesítés, levél az elküldéstől, postára adástól számított 5. (ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény “nem kereste”, vagy “nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladókhoz. Jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Szerződő felek jelen szerződésben meghatározott címekre kötelesek elküldeni. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymás tudomására hozott kézbesítési címen jelen szerződés fennállása alatt folyamatosan rendelkeznek a küldemény átvételére jogosult személlyel, továbbá levelezési cím megváltozását a másik Féllel haladéktalanul írásban közlik. Ezen kötelezettség elmulasztása estén a jognyilatkozat közlésének elmaradására a mulasztó fél előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

10.9.) Egyik szerződő fél sem jogosult a másik féllel szemben igényeit beszámítani, kivéve a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával.

10.10.) A jelen szerződés kizárólag a szerződő felek írásbeli megállapodásával módosítható, illetve bármely jogról csak írásban lehet lemondani.

10.11.) A jelen szerződésre a magyar jog az alkalmazandó, és az a magyar jog szerint értelmezendő.

10.12.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”) rendelkezései az irányadók.

10.13.) A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Fordítóiroda adatvédelmi nyilatkozatot jelentet meg weboldalán, amelynek betartását vállalja. A Megrendelő a megrendelésével hozzájárul, hogy titoktartási és szerzői jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett a Fordítóiroda az elvégzett munkát a Megrendelő feltüntetésével referenciaként felhasználja, a megbízásra hivatkozzon.